مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
Plan Inicio - (PRECIO €3. 49 /mes CORRESPONDE AL PRECIO BASADO EN CONTRATACION POR 2 AÑOS)

5 GB de espacio, 30 GB de transferencia, 1 cuenta de correo, Dominio GRATIS (en plan anual), Creador Web GRATIS...

Plan Básico - (PRECIO €6.75 /mes CORRESPONDE AL PRECIO BASADO EN CONTRATACION POR 2 AÑOS)

8 GB de espacio, 50 GB de transferencia, Multidominio (aloja múltiples páginas web), Dominio GRATIS (en plan anual), Creador Web GRATIS, ilimitadas cuentas de correo, bases de datos MySQL, dominios añadidos, subdominios, cuentas de ftp y dominios aparcados...

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan Profesional - (PRECIO €10.42 /mes CORRESPONDE AL PRECIO BASADO EN CONTRATACION POR 2 AÑOS)

25 GB espacio, Multidominio (aloja múltiples páginas web), Ilimitada transferencia, Dominio GRATIS (en plan anual), Creador Web GRATIS, ilimitadas cuentas de correo, bases de datos MySQL, dominios añadidos, subdominios, cuentas de ftp, dominios aparcados...

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت
Plan Corporativo - (PRECIO €13.75 /mes CORRESPONDE AL PRECIO BASADO EN CONTRATACION POR 2 AÑOS)

Ilimitado espacio en disco, Ilimitada transferencia, Multidominio (aloja múltiples páginas web), Dominio GRATIS (en plan anual), Creador Web GRATIS, ilimitadas cuentas de correo, bases de datos MySQL, dominios añadidos, subdominios, cuentas de ftp, dominios aparcados...

ثبت رایگان دامین بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.238.190.122) وارد شده است.