مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

Alojamiento Web - Plan Corporativo

کالا/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامین دارد پس لطفا نام دامین انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامین:
www.
www.
www. .
http://
* ثبت رایگان دامین تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com,.es,.net,.org,.info,.biz,.eu