مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

- Plan Básico

کالا/سرویسی که انتخاب نموده اید نیاز به نام دامین دارد پس لطفا نام دامین انتخابی خود را در زیر وارد کنید

انتخاب دامین:
www.
www.
www. .
http://
* ثبت رایگان دامین تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .es, .net, .org, .info, .biz, .eu